شرکت سفیران سابقه فریت و حمل هوایی حیوانات زنده به صورت صنعتی و کشاورزی و به صورت حیوانات خانگی با استفاده از ظرفیت هواپیمای تجاری یا چارتر، هواپیمای باری جهت حمل حیوان زنده را دارا می باشد. حمل بیش از چهارصد راس حیوان دامی از ایران به کویت، حمل جوجه یک روزه از خارج از ایران به داخل کشور و همچنین از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، حمل جوجه یک روزه شتر مرغ از خارج از کشور به ایران و بالعکس، حمل تخم مرغ نطفه دار به کشور عمان و کویت و همچنین حمل بیش از یکصد راس حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه در کارنامه موفق این شرکت می باشد.


شرایط امنیتی و حراستی ارسال کالا از ایراندر صورت نیاز به چارتر هواپیما جهت حمل تجاری حیوان زنده با دفاتر فروش این شرکت تماس حاصل نمایید.

جهت آشنایی با قوانین حمل هوایی حیوانات خانگی به عنوان همراه مسافر و یا فریت غیر تجاری به قسمت راهنمایی مراجعه نمایید.

در صورت نیاز به حمل حیوان خانگی خود و انجام مشاوره در زمینه قوانین حمل هوایی حیوان زنده به صورت غیرهمراه و از طریق حمل هوایی با ما تماس بگیرید.

بازگشت