تشریفات گمرکی به عملیاتی گفته می شود که جهت صادرات و یا واردات کالا در کشور مبدا و یا مقصد در جهت پرداخت مالیات و انجام پروسه حاکمیتی انجام می گیرد.

تشریفات گمرکی شامل کالاهایی می شوند که قصد عبور از مرزها را دارند. لذا لوازم شخصی مسافرین ، اضافه بار مسافری بعنوان فریت ، انواع کالای تجاری جهت حمل هوایی ، دریایی و یا زمینی شامل انجام تشریفات گمرکی در گمرکات کشور مبدا و مقصد می باشند.

بازگشت