پته مسافری به مجوزی از گمرکات گفته می شود جهت بارهای کم وزن و حجم ، مسافرین و یا ارباب رجوع ، جهت غیراز تجارت، بوسیله وسایل ارتباطی زمینی ، دریایی و یا هوایی به خارج از مرزهای کشورها ارسال می گردد. جهت تسهیل امرفریت بار این نوع از مجوزها به سادگی و تنها با نظارت ماموران گمرک و بطور سریع انجام می گیرد.

بازگشت