بارنامه سندی است میان ارسال کننده و گیرنده کالا ، از یک طرف و هواپیمایی حامل بار از طرف دیگر. بارنامه یک نوع قرارداد است جهت انجام سرویس حمل که اعلام می دارد باری با مشخصات ذکر شده در بارنامه و با شرایط درج شده برروی بارنامه در چه زمانی تحویل هواپیمایی گردیده و در چه زمانی در مقصد به گیرنده تحویل خواهد شد. بارنامه سند مالکیت فرستنده و گیرنده کالا در مبدا و در مقصد نسبت به بار آن دو می باشد

بازگشت