گواهی مبدا به سندی گفته می شود که در مبدا ارسال کالا صادر می گردد، به جهت گواهی صحیح محل صدور کالا ، در کشور مقصد. این گواهی توسط اتاق بازرگانی صادر شده و در موقع ترخیص کالای تجاری در کشور مقصد ، گواهی می نماید که محل صدور این کالا کدامین کشور می باشد.

بازگشت