لیستی که مواد تشکیل دهنده کالایی را بطور کامل چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ شیمیایی و همچنین شرایط مقابله با بحران های ناشی از این کالا، نحوه انبارداری و حمل آن را بطور کامل توضیح می دهد. MSDS  را سازنده کالا می بایست ساخته و هرساله بنا به مقررات جدید حمل و نقل بین المللی بروز رسانی نماید.

بازگشت