منیفست بار لیستی است از بارنامه هایی که در یک پرواز هواپیمایی می بایست در یک هواپیما بارگیری گردند که شامل مشخصات ریز بار شامل وزن آن و تعداد بسته و تاریخ پرواز و شماره پرواز و محل تخلیه اولیه می باشد

بازگشت