فرم ها

نام فرمدانلود
فرم اظهارنامه فرستنده کالا
فرم تعهد فرستنده کالا
فرم رضایت بسته بندی
فرم رسید تحویل کالا

آیکونکلاستوضیحدانلود برچسب
1 مواد منفجره
1-1 باروت
1-2 ترکیبات نیتراتی - نیترات سلولز و نیترات پتاسیم و...
1-3 ترکیبات نیتروژنی
1-4 ترکیبات کلرورها
1-5 سوزاننده‌ها
1-6 مهمات
2 گازهای قابل اشتعال
2 گازهای سمی
2 گازهای غیرقابل اشتعال و غیر سمی
3 مایعات قابل اشتعال
4 جامدات خطرناک
4 خود احتراق
4 خطرناک در هنگام رطوبت
5-1 مواد اکسید کننده
5-2 پراکسیدهای آلی
6 مواد سمی
6 مواد عفونی
7 مواد رادیو اکتیویته 1
7 مواد رادیواکتیویته 2
7 مواد رادیواکتیویته 3
7 مواد رادیواکتیویته
8 مواد خورنده
9 کالاهای خطرناک غیره

نام برچسبدانلود
یخ خشک - 1
یخ خشک - 2
حمل فقط با هواپیمای باری
مایع ( Cryogenic Liquid)
نگهداری دور از حرارت
محدودیت تعداد
باتری لیتیوم
ماده مغناطیسی
از این طرف بلند شود
فرم اظهارنامه کالای خطرناک

نام برچسبدانلود
حمل حیوان زنده

نام برچسبدانلود
نگهداری دور از حرارت
از این طرف بلند شود
با احتیاط حمل شود
محدودیت وزن بر روی بار
کالای شکستنی
Do Not Stack in Transit

شرایط امنیتی و حراستی فریت بار

فرودگاهها در سرتاسر دنیا یکی از امن ترین اماکن عمومی جهت حمل هوایی مسافرین وانواع کالای تجاری به حساب می آیند. حکومت ها ودولت های کشور های مختلف ، حفظ امنیت پایدار درفرودگاه های قلمرو حکومتی خود را ، بدون لحظه ای غفلت، یکی از وظایف اصلی خود و نمادی از قدرت آن کشور در حفظ آرامش، آسایش و امنیت مردمان خود قلمداد میکنند. فرودگاه ها ی کشور ما ، علی الخصوص فرودگاه امام خمینی ، به عنوان دروازه اصلی حمل ونقل هوایی کشور، با لطف پروردگار و تلاش ، کوشش و مدیریت نیروهای انتظامی، نظامی، قضایی، امنیت و حراستی، و با همکاری پرسنل نهاد ها و موسسات ، مشغول در این فرودگاه ، همواره بستر آرامش و تحرک بی وقفه و امن مسافر و کالا ، در این مکان استراتژیک بوده و هست.
ادامه مطلب

فریت بار از تمامی شهرهای ایران

شکیبا باشید...

فریت بار، حمل هوایی و ارسال بار به تمامی کشورهای دنیا

شکیبا باشید...

ویدئو های دیدنی فریت بار