نام فرمدانلود
فرم اظهارنامه فرستنده کالا
فرم تعهد فرستنده کالا
فرم رضایت بسته بندی
فرم رسید تحویل کالا

آیکونکلاستوضیحدانلود برچسب
1 مواد منفجره
1-1 باروت
1-2 ترکیبات نیتراتی - نیترات سلولز و نیترات پتاسیم و...
1-3 ترکیبات نیتروژنی
1-4 ترکیبات کلرورها
1-5 سوزاننده‌ها
1-6 مهمات
2 گازهای قابل اشتعال
2 گازهای سمی
2 گازهای غیرقابل اشتعال و غیر سمی
3 مایعات قابل اشتعال
4 جامدات خطرناک
4 خود احتراق
4 خطرناک در هنگام رطوبت
5-1 مواد اکسید کننده
5-2 پراکسیدهای آلی
6 مواد سمی
6 مواد عفونی
7 مواد رادیو اکتیویته 1
7 مواد رادیواکتیویته 2
7 مواد رادیواکتیویته 3
7 مواد رادیواکتیویته
8 مواد خورنده
9 کالاهای خطرناک غیره

نام برچسبدانلود
یخ خشک - 1
یخ خشک - 2
حمل فقط با هواپیمای باری
مایع ( Cryogenic Liquid)
نگهداری دور از حرارت
محدودیت تعداد
باتری لیتیوم
ماده مغناطیسی
از این طرف بلند شود
فرم اظهارنامه کالای خطرناک

نام برچسبدانلود
حمل حیوان زنده

نام برچسبدانلود
نگهداری دور از حرارت
از این طرف بلند شود
با احتیاط حمل شود
محدودیت وزن بر روی بار
کالای شکستنی
Do Not Stack in Transit
بازگشت