فریت بار یا اضافه بار مسافری ؟ شما انتخاب کنید !

برای اولین بار شما می توانید مبلغ جریمه اضافه بار همراه خود را برای تمامی ایرلاین های معتبر دارای پرواز را محاسبه نمایید. فقط مافیست وزن بار همراه خود را وارد نمایید و سپس با انتخاب ایرلاین مورد نظر از میزان بار مجاز و میزان جریمه اضافه بار مطلع گردید.