75 سالگی تبلیغات ایر کارگو

بیش از 75 سال کارگو

مسیر طولانی: 75 سال تبلیغات خوب، بد یا زشت باربری هوایی

بالاخره تقویم به سال 2017 رسید و شروع جشن طولانی 75 سالگی باربری هوایی. 

باربری هوایی در اکتبر 1942 آغاز شد زمانی که ایالات متحده در کانال گوادال در حال نبرد بود و شوروی حملاتش علیه هیتلر اغاز نمود و پایه گذار مجله حمل و نقل هوایی یعنی جان اف باد  خبرهای تولد صنعت باربری هوایی را پوشش میداد و بعداز چندین بار تغییر نام بالاخره نام باربری هوایی جهانی) Air Cargo World (را در سال 1983 بر آن نهاد.

در طول این سالها این مجله به عنوان سردمدار صدای تجارت باربری جهانی با چاپ ماهانه به کار خود در 8 دهه اخیر ادامه میدهد.