تکنولوژی حمل و نقل با هواپیماهای بدون سرنشین

تکنولوژی حمل و نقل با هواپیما

فناوری در قرن 21 با سرعت ترسناکی در حال تکامل می باشد.

جدیدترین ابداع هایی که به اندازه  طول عمر میباشند در طول ماه ها اتفاق می افتد. شرکت هایی با هر گونه تغییر سریع انطباق پیدا میکنند تنها کسانی که شانس زنده ماندن را دارا هستند.

بزودی رقابت بدون داشتن اخرین فن آوری  برای انها سخت می شود.همان چیز برای لجستیک هم در حال اتفاق افتادن است. ظهور هواپیماهای بدون سرنشین در حال تعریف جدیدی از آنچه چه ممکن میباشد است.

آمازون به تازگی هواپیماهای بدون سرنشین تحویل دهنده خود بنام Prime Air” " را به پرواز در میآورد که دورنمایی از اجرای سفارش 30 دقیقه ای را معرفی مینماید. اتصال داده ها همان کار را برای رویت انجام میدهد.

هم اکنون بخش ردیابی می تواند در زمان واقعی نزدیک به وقوع بپیوندد.

هواپیماهای بدون سرنشین در  مسیر پروازفناوری هواپیماهای بدون سرنشین می تواند تغییرات مثبت ایجاد کند. به عنوان مثال، مناطق روستایی ممکن است ازمزیتهای غیر عادی بهره نبرند.به طور سنتی، این مناطق آخرینهایی جاهایی هستند که خدمات تحویل را دریافت میکنند.

اما پرواز هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر خارج از شهرها امکان پذیر است، چون احتمال برخورد بسیارکمتر از مناطق ساخته شده میباشد. علیرغم تبلیغات، اگر شرکتها دقت نکنند و مراقب نباشند فناوری هواپیماهای بدون سرنشین می تواند فراهم اورنده زنجیره ای از کابوس ها باشد.

خیلی ها هنوز هم  متکی به فرآیندهای از رده خارج شده هستند که از موضوعات هواپیماهای بدون سرنشین بدور میباشند.

چگونه شما  میتوانید از ایمیل و تلفن به  سمت هواپیماهای بدون سرنشین بروید؟برای ساده کردن  این فرآیند، سازمان باید اطمینان حاصل کنند که سیستم های مدیریت حمل و نقل  را به فرآیندهای ضروری خودکار اجرایی کنند(ا یجاد محدودیت های وزنی و یا حصول اطمینان از تحویل امن برای به مقصدها مورد چالش). یکپارچگی محکمتر بین سیستم ها، تجارت را قادر میسازد تا تمام داده های جدید در حال تحویل را مدیریت کند.